ขยะเหลือศูนย์

        คือ ปรัชญาที่ใช้ในการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงวงจรของการใช้ทรัพยากรด้วยการใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เหลือ
ขยะที่จะต้องนำไปฝังกลบและเผาในเตาเผาขยะน้อยลง
ซึ่งเป็นกระบวนการที่คล้ายคลึงกับการที่ธรรมชาติได้หมุนเวียนทรัพยากรในธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่

         Zero waste is a philosophy that encourages the redesign of resource life cycles so that all products are reused.
         Any trash sent to landfills and incinerators is minimal. The process recommended is one similar to the way that resources are reused in nature.

ภารกิจของชมรม

• แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เพื่อมุ่งสู่สังคมขยะเหลือศูนย์
(Share experience and knowledge among companies implementing "Zero Waste Initiative")
• ดึงดูด/กระตุ้น/ส่งเสริมบริษัทต่างๆ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม
(Attract/Influence/encourage other companies to realize the important of environmental care and social responsibility)
• สร้างความตระหนักให้กับสังคม และสร้างเครือข่ายด้าน Zero Waste เพื่อให้เป็นแรงผลักดันที่แข็งแกร่งให้กับสังคมโดยรวม
(Raise the public awareness, build Zero Waste network in order to be a strong key driver to the rest of the society.)
• แสดงออกถึงความรับผิดชอบของภาคธุรกิจและความใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
(To demonstrate the business 's responsibility and care to community and environment.)

สมาชิกของชมรม

คือ สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท หรือผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือผู้ที่ปฏิบัติงานใกล้เคียงกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป